• 06.03.2022

  ZBIERKA NA CHARITU A POŽEHNANIE KRÍŽOVEJ CESTY

  ZBIERKA NA CHARITU. Na budúcu nedeľu (1. pôstna) budeme mať vo všetkých diecézach na Slovensku zbierku na katolícku Charitu. Vopred ďakujeme za milodary. POŽEHNANIE NOVEJ KRÍŽOVEJ CESTY V GREGOROVCIACH. Na budúcu nedeľu pri sv. omši v Gregorovciach Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup, požehná novú Krížovú cestu.

 • 31.03.2022

  CELODENNÁ POKLONA SVIATOSTI OLTÁRNEJ

  Na našu farnosť pripadá dňa 31. 3. Sviatosť bude vystavená k poklone vo farskom kostole od skončenia rannej sv. omše. Požehnanie bude pred začiatkom večernej sv. omše. Na pripravený zoznam sa môžete zapísať, aby bol stále pred Eucharistiou aspoň jeden adorujúci.

 • 03.04.2022

  ZBIERKA NA POMOC OBETIAM VOJNY NA UKRAJINE

  KBS vyhlásila na 5. pôstnu nedeľu 3. apríla 2022 celoslovenskú zbierku na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine. Vopred vám ďakujeme za vaše milodary.

 • 10.04.2022

  Palmová (Kvetná) nedeľa - Nedeľa utrpenia Pána

  Palmová (Kvetná) nedeľa nám pripomína rozhodnutie židovskej rady o Ježišovej smrti a kresťania si počas nej pripomínajú triumfálny vstup Ježiša Krista do Jeruzalema. V tento deň sa požehnávajú palmové alebo olivové ratolesti, u nás najčastejšie bahniatka, tie sa potom spália na popolec, ktorý bude použitý pri obradoch Popolcovej stredy v budúcom roku. Požehnanie zelených ratolestí zaviedla cirkev ešte v 7. storočí.

 • 14.04.2022

  Štvrtok Pánovej večere

  Podstatou Štvrtku Pánovej večere je spomienka na ustanovenie Sviatosti Oltárnej i sviatosti kňazstva. Vo Štvrtok Pánovej večere predpoludním biskupi na pamiatku ustanovenia sviatosti kňazstva slúžia sväté omše so všetkými kňazmi svojich diecéz, táto sv. omša sa nazýva «Missa chrismatis». Pri týchto omšiach požehnávajú aj dva oleje: olej katechumenov a olej na pomazanie chorých, a svätí sa aj krizma. Olej je znamením sily. V liturgii sa olej používa pri krste, birmovaní, sviatosti pomazania chorých a pri kňazskej vysviacke. Večerná omša na Pamiatku poslednej večere je akoby «anticipovanou omšou» (sv. omšou slávenou vopred) Piatku utrpenia Pána.

 • 15.04.2022

  Piatok utrpenia Pána

  Trojdnie pokračuje Piatkom utrpenia Pána - dňom utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša Krista. Je to deň osobitne zasvätený spomienke Ježišovho utrpenia a smrti na kríži. Je to deň pôstu, pokánia a jediný deň roka, kedy sa neslávi Eucharistická obeta. Namiesto nej sa koná liturgia umučenia Pána, ktorá pozostáva z bohoslužby slova, slávnostnej modlitby veriacich, z poklony Svätému Krížu a Sv. prijímania. Ježišovu smrť nám pripomína aj liturgická farba – červená (farba krvi).

 • 16.04.2022

  Svätá sobota

  Svätá sobota – je v pravom zmysle slova «a-liturgický deň» (nemá žiadne vlastné liturgické texty – omšu a ani pobožnosť, okrem Liturgie hodín). Oslava Kristovho zmŕtvychvstania začína Veľkonočnou vigíliou. Obrady Svätej soboty sa konajú po západe slnka. Podľa pradávnej tradície je táto noc očakávaním Kristovho zmŕtvychvstania, noc bdenia, zasvätená Pánovi. Katolícka cirkev slávi vigíliu už ako radostnú slávnosť vzkriesenia, znovu sa rozozvučia zvony, ktoré od štvrtka večera mlčali. Veľkonočnú vigíliu už priraďujeme k Veľkonočnej nedeli.

 • 17.04.2022

  Veľkonočná nedeľa

  Vrcholom Trojdnia je Veľkonočná nedeľa, najväčší sviatok našej viery. Slávime Kristovo víťazstvo nad hriechom a smrťou. Každá nedeľa v liturgickom roku je potom «Veľkou nocou týždňa».

 • 24.04.2022

  Nedeľa Božieho milosrdenstva

  Nedeľa Božieho milosrdenstva alebo sviatok Božieho milosrdenstva sa vďaka sv. Jánovi Pavlovi II. slávi v celej Cirkvi od roku 2000. V tomto Jubilejnom roku bola splnená prosba Pána Ježiša o ustanovení tohto sviatku, ktorú už v roku 1931 adresoval sv. sestre Faustíne Kowalskej v našom kláštore v Plocku: „Túžim, aby bol ustanovený sviatok milosrdenstva. Chcem, aby obraz, ktorý namaľuješ štetcom, bol slávnostne posvätený na prvú nedeľu po Veľkej noci. Táto nedeľa nech je sviatkom milosrdenstva” (Den. 49). Výber tejto nedele za sviatok milosrdenstva má svoj hlboký teologický význam. Poukazuje na spätosť, ktorá je medzi veľkonočným tajomstvom vykúpenia a tajomstvom Božieho milosrdenstva. Tento súvis zdôrazňuje aj novéna z Korunky Božieho milosrdenstva, ktorá predchádza tento sviatok a začína sa na Veľký piatok. Tento sviatok nie je len dňom zvláštneho zvelebovania Boha v tajomstve milosrdenstva, ale aj časom milosti pre všetkých ľudí. „Túžim,” povedal Pán Ježiš, „aby sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov (Den. 699). Duše hynú napriek môjmu trpkému umučeniu. Dávam im poslednú nádej na záchranu – sviatok môjho milosrdenstva. Ak nebudú zvelebovať moje milosrdenstvo, zahynú naveky” (Den. 965). Dôležitosť tohto sviatku vidíme vo veľkosti neobyčajných prisľúbení, ktoré Pán Ježiš s týmto sviatkom spojil. „Kto v tento deň pristúpi k prameňu života,” povedal Kristus, „dosiahne úplné odpustenie vín aj trestov (Den. 300). V tento deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. … Nech sa žiadna duša nebojí priblížiť sa ku mne, hoci by jej hriechy boli ako šarlát” (Den. 699). Aby sme mohli využiť tieto veľké dary, treba splniť podmienky úcty k Božiemu milosrdenstvu (dôvera v Božiu dobrotu a činorodá láska k blížnemu), ako aj byť v stave milosti posväcujúcej (po svätej spovedi) a hodne prijať sväté prijímanie. „Žiadna duša nebude ospravedlnená,” vysvetlil Ježiš, „kým sa s dôverou neobráti k môjmu milosrdenstvu. Preto prvá nedeľa po Veľkej noci má byť sviatkom milosrdenstva. Kňazi majú v tento deň hovoriť dušiam o mojom veľkom a nepochopiteľnom milosrdenstve” (Den. 570). (zdroj: https://www.milosrdenstvo.sk/nedela-bozieho-milosrdenstva/)

 • 02.05.2022

  Bratia z Taizé v Prešove

  Ekumenické modlitby s bratmi z Taizé, v predvečer ich cesty na Ukrajinu sa uskutočnia v pondelok 2. mája 2o22 (pondelok) večer o 19.3o v kostole sv. Jozefa (františkánsky kostol) v Prešove.

 • 15.05.2022

  Slávnosť Prvého svätého prijímania v Kanaša a Medzanoch

 • 17.05.2022

  Mesačné stretnutie rozvedených

  Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom Vás pozýva na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 17.mája 2022 o 17.00 hodine v Katolíckom kruhu, ulica Jarkova 77 v Prešove. MODLITBOVÉ stretnutie povedie o. Ján Varga Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov – Sídlisko III

 • 22.05.2022

  Slávnosť Prvého svätého prijímania vo Veľkom Šariši a Gregorovciach

 • 26.05.2022

  Nanebovstúpenie Pána

  Prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána slávime 40 dní po Veľkej noci a 10 dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do neba a sedí po Božej pravici. Udalosť nanebovstúpenia sa hlboko zapísala do pamäti prvých učeníkov. Svedectvo o nej nachádzame v evanjeliách a v knihe Skutkov apoštolov. Pán Ježiš štyridsať dní po vzkriesení vyviedol svojich učeníkov na Olivovú horu až k Betánii, a ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba: „Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba.“ (Lk 24, 50-51).

 • 27.05.2022

  Duchovná obnova pre rozvedených