• 18.01.2023

  Stretnutie žalmistov

  V stredu (18. 1.) po večernej svätej omši sa uskutoční stretnutie žalmistov z celej farnosti na fare. Pozývame aj tých, ktorí doteraz nespievali žalmy, ale majú záujem takýmto spôsobom slúžiť pri liturgii.

 • 22.01.2023

  Novoročný koncert žiakov ZUŠ vo Veľkom Šariši

 • 22.01.2023

  Zbierka na potreby našich kostolov.

  Dnes máme zbierku na potreby farnosti. Vopred veľmi pekne ďakujeme za milodary.

 • 29.01.2023

  ZBIERKA NA PODPORU PASTORÁCIE MLÁDEŽE

  V nedeľu 29. januára budeme mať zbierku na podporu pastorácie mládeže – na UPC a ACM. Vopred ďakujeme za milodary.

 • 22.02.2023

  POPOLCOVÁ STREDA – DEŇ PRÍSNEHO PÔSTU A POKÁNIA

  PÔSTNE OBDOBIE. Popolcovou stredou vstúpime do obdobia veľkého 40-dňového pôstu, ktorý sa skončí sv. omšou svätenia olejov (Missa chrismatis) na Zelený štvrtok. POPOLCOVÁ STREDA – DEŇ PRÍSNEHO PÔSTU A POKÁNIA. Popolcová streda je dňom prísneho pôstu a pokánia. Pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu sa nedá v tento deň nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. „Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života; zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života.“ (CIC kán. 1252)

 • 24.02.2023

  Darovanie krvi

 • 25.03.2023

  Slávnosť Zvestovania Pána

  Slávnosť Zvestovania Pána Sviatok: 25. marec Liturgické slávenie: Slávnosť (neprikázaný sviatok) Keď na 25. marec pripadne niektorý deň Veľkého týždňa alebo Veľkonočnej oktávy, slávnosť sa prenáša na najbližší voľný deň Na deň 25. marca pripadá slávnosť Zvestovania Pána. Tento dátum je presne deväť mesiacov pred Vianocami, teda pred Narodením Pána. Pripomíname si udalosť, že k Panne Márii prišiel anjel, ktorý jej oznámil, že sa stane matkou dávno očakávaného Vykupiteľa, Mesiáša. Okamih počatia Pána Ježiša v lone Panny Márie sa spája práve s okamihom zvestovania. Keďže Mária s Božím plánom súhlasila, zostúpil na ňu Duch Svätý a ona počala. Mesiáš teda mohol prísť na svet, aby celé ľudstvo vykúpil svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Už tesne po prvom hriechu Boh prisľúbil, že nenechá ľudstvo samotné (Gn 3). Aj v priebehu dejín Starého zákona svoj sľub viackrát potvrdil, napr. prorok Izaiáš asi 500 rokov pred narodením Krista napísal: „Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!“ (Iz 7, 14) Dnešný sviatok je teda aj pripomienkou toho, že Boh dodržal svoj sľub tým, že poslal svojho Syna na svet, aby ho vykúpil. Sviatok sa začal sláviť koncom 4. storočia na Východe. V 7. storočí prešlo jeho slávenie aj na Západ. Do Druhého vatikánskeho koncilu sa slávil ako mariánsky sviatok, po koncile je zaradený medzi sviatky Pána.

 • 08.07.2023

  ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE ŠKAPULIARSKEJ

 • 09.07.2023

  ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE ŠKAPULIARSKEJ

 • 16.07.2023

  ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE ŠKAPULIARSKEJ

 • 25.07.2023

  SLÁVNOSŤ PATRÓNA FARSKÉHO KOSTOLA - ODPUST SV. JAKUBA

 • 03.10.2023

  Výročie konsekrácie farského kostola - Diecéznej svätyne sv. Jakuba vo Veľkom Šariši

  Dnes si pripomíname 24. výročie konsekrácie Rímskokatolíckeho farského kostola - Diecéznej svätyne sv. Jakuba.